Jeżeli obserwowany obiekt nie emituje samodzielnie światła jednym sposobem spowodowania aby stał się on widoczny jest oświetlenie go. Dotyczy to przypadku gdy rejestrowane jest światło zarówno odbite od obserwowanego obiektu lub przechodzące przez obiekt. Obiekt odbijając lub przepuszczając przez siebie światło udziela informacji o sobie. Oświetlenie obiektu jest więc zadaniem pytania dotyczącego obiektu, a powstały obraz obiektu jest jego odpowiedzią na to pytanie. Posługując się tą metaforą dalej, można stwierdzić, że zwykle nie uzyskuje się zwrotnie informacji, o które się nie zapyta. Tak więc np. nie można w ogólnym przypadku dowiedzieć się wiele o czerwonych elementach obiektu nie oświetlając go ("pytając") światłem czerwonym. Podobnie nie wiele dowiemy się o trójwymiarowym kształcie powierzchni czołowych obiektu oświetlając go światłem w pełni rozproszonym - będzie on wyglądał w takim oświetleniu jak obiekt płaski. Należy więc odpowiednio oświetlić obiekt aby uzyskać żądane informacje. Wykorzystując światło odbite od obiektu można uzyskać informacje o widocznej powierzchni obiektu. Używając światła przechodzącego przez obiekt można także uzyskać informacje o jego strukturze wewnętrznej.

Intensywność światła otrzymywanego od obiektu zależy od intensywności światła oświetlającego oraz od współczynnika odbicia i pochłaniania światła obiektu. Współczynnik ten świadczy o jasności i przezroczystości obiektu, a rozpatrując jego zależność od długości fali świetlnej - od barwy obiektu. Jeżeli wykorzystywane oświetlenie jest kierunkowe to intensywność otrzymywanego światła zależy także od kąta między kierunkiem padania światła a kierunkiem normalnym powierzchni odbijającej (według funkcji cosinus). Zmiany intensywności odbitego światła mogą wtedy świadczyć o trójwymiarowym ukształtowaniu powierzchni odbijającej. 

Na podstawie zmian jasności lub barwy można wyodrębnić w analizowanym obrazie obiekty lub ich fragmenty, a następnie policzyć je, pomierzyć, scharakteryzować ich inne cechy geometryczne, w końcu poklasyfikować wyodrębnione obiekty na podstawie uzyskanych pomiarów. Jak oświetlenie może wpływać na zadania analizy obrazów? Przykład: jeżeli chcemy wyodrębniać obiekty charakteryzujące się jasnością (lub barwą) z wybranego zakresu, to jeżeli oświetlenie nie będzie równomierne w polu widzenia wtedy rejestrowana jasność obiektu będzie zależna nie tylko od jego właściwości fizycznych ale także od położenia w nierównomiernie oświetlonym polu. W rezultacie, przy nierównomiernym oświetleniu nie wszystkie szukane obiekty zostaną prawidłowo wyodrębnione, a dodatkowo do wybranych obiektów mogą zostać omyłkowo zaliczone obiekty innej klasy charakteryzujące się  zbliżonym zakresem jasności (lub barwy). Rozmaite zniekształcenia obrazu wejściowego można w różnym stopniu korygować przez odpowiednią obróbkę komputerową. Lecz zawsze bardziej opłaca się zapewnić możliwie optymalne warunki powstawania analizowanego obrazu dla uniknięcia złożonego i czasochłonnego procesu korygowania zniekształceń powstałych w wyniku np. złej ekspozycji obiektu.

 

 Dobre oświetlenie powinno zapewniać żądany skład widmowy światła oraz być równomierne w polu widzenia. Dodatkowym wymaganiem może być żądanie aby strumień światła miał określony kierunek w przestrzeni (np. współosiowe z kierunkiem obserwacji, lub ukośne, lub boczne), albo odwrotnie - aby nie było uprzywilejowanego kierunku, czyli aby światło było rozproszone (bezcieniowe).  W niektórych zastosowaniach wymaga się aby strumień światła miał określony kształt np. wąskiego paska lub siatki pasków (oświetlenie strukturalne). Można oświetlać obiekt lub go prześwietlać - w drugim przypadku można pracować w "polu jasnym" lub w "polu ciemnym". Można polaryzować światło np. dla minimalizowania rozbłysków lustrzanych, lub żądać aby światło było "zimne" t.zn. nie nagrzewało próbki,  itp. .

Oferujemy pomoc w doborze systemu oświetlenia oraz dostawę rozmaitych oświetlaczy, np.:

- oświetlacze światłowodowe zasilane lampami halogenowymi, o świetle kierunkowym lub rozproszonym

- oświetlacze pierścieniowe (światło rozproszone) z lampami fluorescencyjnymi, dla różnych barw światła, pulsujące z wysoką częstotliwością (25 kHz) dla uniknięcia interferencji z częstotliwościami skanowania w kamerach CCD

- podświetlacze z lampami fluorescencyjnymi,  pulsujące z wysoką częstotliwością (25 kHz) dla uniknięcia interferencji z częstotliwościami skanowania w kamerach CCD

- oświetlacze linijkowe

- oświetlacze diodowe

 

Copyright © 2001 WIKOM