Obraz przenosi w formie optycznej informacje o obiekcie (lub obiektach), który przedstawia wraz z otoczeniem (tłem), w którym obiekt występuje. Celem analizy obrazów, oraz w szerszym pojęciu - interpretacji obrazów,  jest wydzielenie oraz odkodowanie informacji o obiektach występujących w obrazie. Przykładowym konkretnym celem może być wydzielenie z obrazu mikroskopowego preparatu medycznego komórek określonego typu, podzielenie ich na grupy pod względem zaawansowania ich stanu patologicznego, zliczenia komórek w grupach oraz dokonanie  pomiarów geometrycznych komórek. W komputerowej analizie obrazów proces ten jest wykonywany przy wykorzystaniu komputera. Niezbędne jest w takim przypadku wprowadzenie informacji obrazowej do komputera. W tym celu nośnik informacji obrazowej jest zmieniany z optycznej (świetlnej) na elektryczną, a postać z analogowej na cyfrową, gdyż dopiero w takiej formie można informację wprowadzić do komputera. Postać cyfrowa obrazu polega na tym, że obraz złożony jest z małych oddzielnych elementów - punktów obrazowych (nazywanych także pikselami), uzyskanych w wyniku dyskretyzacji (ciągłego) obrazu a wartość  punktów obrazowych, reprezentująca lokalną jasność lub barwę obrazu, jest, w wyniku kwantyzacji, reprezentowana przez liczbę całkowitą z określonego zakresu liczbowego - np. od 0 do 255 dla obrazów monochromatycznych o 256 poziomach szarości. 

Komputerowy system do analizy obrazów zawiera składniki potrzebne do przeprowadzenia tego procesu. Zamiana nośnika informacji z optycznej na elektryczną następuje w kamerach wideo lub aparatach elektronicznych. Na wyjściu tych urządzeń otrzymuje się informację obrazową przenoszoną przez sygnał elektryczny, a w zależności ot typu kamery wideo - w formie analogowej lub już cyfrowej. W zależności od potrzeb kamera wideo jest wyposażana w odpowiednią optykę, dostosowaną do skali obserwowanego obiektu - np. typowy obiektyw o wybranej długości ogniskowej lub  obiektyw mikroskopowy dla obserwacji mikroobiektów. 

Jeśli naturalne oświetlenie obserwowanego obiektu nie posiada dostatecznych parametrów (np. intensywność, skład widmowy, kierunkowość lub rozproszenie) trzeba wykorzystać odpowiednie zestawy oświetleniowe dla uzyskania obrazu dobrej jakości.

Wprowadzenie sygnału z kamery lub aparatu elektronicznego do komputera wymaga zastosowania odpowiedniego interfejsu, zazwyczaj w postaci odpowiedniej karty komputerowej. Jeżeli używana kamera jest typu analogowego,  karta musi posiadać przetworniki analogowo/cyfrowe aby zamienić obraz analogowy na postać cyfrową.  Jeżeli kamera jest typu cyfrowego, to proces zamiany obrazu na postać cyfrową został dokonany już w kamerze i karta komputerowa musi zapewnić tylko odpowiednią szybkość i synchronizację transmisji danych cyfrowych.

Gdy obraz znajdzie się już w pamięci komputera wykorzystując odpowiednie oprogramowanie do analizy obrazów dokonuje się wydzielenia z obrazu interesujących obiektów np. na podstawie ich jasności lub barwy, buduje się charakterystyki wydzielonych obiektów poprzez pomierzenie ich parametrów geometrycznych lub radiometrycznych, klasyfikuje się obiekty na podstawie ich charakterystyk, wykonuje się analizę statystyczną uzyskanych wyników oraz przedstawia je graficznie. 

 

Wymienione powyżej składniki, stanowią obok komputera, najistotniejsze elementy komputerowego systemu do analizy obrazów. Firma WIKOM dostarcza zarówno wybrane elementy jak i kompletne systemy skonfigurowane według potrzeb i wymagań użytkownika.